Paano ko maidaragdag ang aking logo sa aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :