Bakit hindi ko matanggal ang contact page ng aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :